• 0 Comments
ตลาดกงจิน (ตลาดชองฮา) จาก Hometown Cha Cha Cha

ตลาดกงจิน ตลาดที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี จากซีรีส์เรื่อง “Hometown Cha Cha Cha” แท้จริงแล้วมีชื่อว่า ตลาดชองฮา

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ